(+48) 533 230 320 - (+48)786 819 144 spain nl.png

Contact us

  • Polska Północna / Polska Południowa
  • ul. Toruńska 109 85-844 Bydgoszcz85-844 Bydgoszczul. Toruńska 10985-844 Bydgoszcz85-844 Bydgoszcz 93 320 Les Pavillons sous Bois France
  • Polska Północna - Piotr Frydrych (+48) 533 230 320 - Polska Południowa – Tomasz Reichert (+48) 786 819 144
  • polska1@scalp-sas.com.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Nasza sprzedaż objęta jest poniższym regulaminem :

1. OGÓLNE :

Zawarte w tym dokumencie ogólne warunki sprzedaży nakreślają relacje mogące zaistnieć między naszym przedsiębiorstwem a klientami. Żadne szczególne sytuacje, za wyjątkiem formalnej, pisemnej zgody przedsiębiorstwa, nie zmieniają ogólnych warunków sprzedaży.
Sprzedaż naszych produktów jest zarazerwowana wyłącznie dla osób prawnych, SCALP SAS nie przyjmuje zamówień od osób fizycznych.

2. CENA :

Nasze ceny są wyrażane w euro lub w złotych polskich i są cenami netto. Zastosowane ceny są tymi ważnymi w momencie składania przez klienta zamówienia. W przypadku braku innych zapisów, oferta cenowa opracowana przez nasze przedsiębiorstwo jest ważna przez miesiąc od daty jej wysłania do klienta.
Minimalna waga i wartość zamówienia, pozwalająca na skorzystanie z darmowej dostawy podlegają corocznej weryfikacji.

3. PŁATNOŚCI :

Terminy płatności są liczone począwszy od daty dostawy. Faktury są płacone w momencie otrzymania towaru, za wyjątkiem szczególnych sytuacji ustalonych między przedsiębiorstwem a klientem.
Każde pierwsze zamówienie jest realizowane na zasadzie przedpłaty. Faktury powinny być opłacone w całości. Pierwsze zamówienie powinno zawierać kompletne dane niezbędne do wystawienia faktury.
Nieopłacenie faktury lub jedynie jej częściowe opłacenie będzie wiązało się z nałożeniem ustawowych odsetek.
 

4. GWARANCJA:

Uszkodzenie lub zmiana działania produktu w trakcie użytkowania go przez klienta nie może być objęta gwarancją producenta, gdyż nie jest możliwe zweryfikowanie warunków składowania czy też sposobu i temperatury aplikacji produktu. 

5. ZAMÓWIENIA:                                                                                  

Każde zamówienie jest uznane za przyjęte do realizacji w momencie wysłania przez nasze przedsiębiorstwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia wskazującego dostępność produktu oraz przybliżony termin dostawy.  
W każdym przypadku, nawet nasze pisemne potwierdzenie podlega warunkowi, że w momencie realizacji zamówienia nie mogą zaistnieć przeciwności natury finansowej lub innej poddające w wątpliwość ważność lub legalność zamówienia.

6. SIŁA WYŻSZA :

Warunki umowy mogą zostać niedotrzymane w przypadku zadziałania siły wyższej, która w jakiś sposób wpłynie na produkcję, dostępność produktu czy dostawę.
W takiej sytuacji, jeśli w terminie miesiąca od wystąpienia problemu SCALP SAS nie jest w stanie wskazać nowej daty dostawy, kupiec ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie, ale jedynie na towar, który nie mógł zostać mu dostarczony w wyniku działania siły wyższej.

7. TERMIN DOSTAWY:

Terminy dostawy wskazane na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia mają charakter orientacyjny. Przekroczenie tych terminów nie może w żaden sposób być podstawą do ubiegania się o odszkodowania pieniężne lub anulowania zamówienia.

8. TRANSPORT I DOSTAWA:

Towar jest przewożony na ryzyko kupującego (nawet jeśli to sprzedawca pokrywa koszty dostawy) ; To zatem w gestii kupującego jest dochodzenie swoich praw u spedytora, zgodnie z artykułem 105 Kodeksu Handlowego.
Brak uwag w momencie przyjęcia towaru uniemożliwia reklamacje wynikające z niezgodności w ilościach lub z uszkodzeń towaru.
Za dostawę uznaje się przewóz towaru przez firmę transportową lub kuriera lub udostępnienie go kupującemu w magazynie sprzedawcy.

9. ZWROT TOWARU :

Kierowcy nie mają prawa przyjąć zwrotu towaru bez wcześniejszej zgody sprzedawcy. Żaden zwrot nie zostanie przyjęty bez zgody SCALP SAS.
Formalności związane ze zwrotem towaru są po stronie kupującego. Koszty transportu, w zależności od wcześniejszych ustaleń, mogą mu zostać zwrócone.
Dokument zwrotu przygotowany przez sprzedawcę musi obowiązkowo być dołączony do przesyłki.

10. WŁASNOŚĆ:

Towar pozostaje własnością sprzedawcy, aż do momentu całkowitej zapłaty faktury. Jednakże ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie wysyłki towaru.
Kupujący zobowiązuje się do składowania towaru w należyty sposób dopóki pozostaje on własnością sprzedawcy. 

11. REKLAMACJE :

Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Każda reklamacja dotycząca naszych produktów, będzie uznana za nieważną, jeśli nie będzie przesłana do siedziby firmy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu tygodnia od przyjęcia dostawy. Kupujący powinien również umożliwić sprzedawcy odebranie towaru.
Przed rozpoczęciem aplikacji, należy skontrolować produkt. Jeśli wady produktu są widoczne w momencie aplikacji produktu a mimo to prace są kontynuowane, to użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe w wyniku nieodpowiedniej aplikacji wady i uszkodzenia powierzchni. Klient powienien upewnić się, że zakupiony produkt jest odpowiednio dostosowany do rodzaju wykonywanych prac. Nasze produkty powinny być używane zgodnie z przenaczeniem wskazanym na opakowaniu.

12. GWARANCJA – ODPOWIEDZIALNOŚCI :

Nasze przedsiębiorstwo nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za działanie produktu. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do dostarczenia produktu zgodnego z zamówieniem i opisem znajdującym się w umowie handlowej lub innych dokumentach handlowych.
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do obowiązku zastąpienia wadliwego lub niezgodnego towaru z wyłączeniem odszkodowania lub rekompensaty pieniężnej.
Gwarancja nie działa w przypadkach, gdy :
- Wadliwy składnik lub formuła produktu została zaproponowana przez kupującego ;    
- Wadliwe działanie zostało spowodowane zaniedbaniem kupującego ;
- Wadliwe działanie produktu jest spowodowane siłą wyższą ;

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

Każda kwestia sporna, bez względu na rodzaj powinna być rozstrzygana przed sądem najbliższym miejscu siedziby sprzedawcy – a więc sądem w Bobigny (Francja).

14. KLAUZULA NIEWAŻNOŚCI :

Nieważność  częściowa lub całkowita któregoś z zapisów niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych zapisów.